VADGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TERMÉKTANÁCS

ALAPSZABÁLYA

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján bérvadásztatással foglalkozó és a vadhús termékpályához tartozó termékeket előállító, feldolgozó valamint kül-, és belkereskedelmi forgalmazó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági és egyéb társaságok akik, illetve amelyek — a csatolt közgyűlési jegyzőkönyv tanúsága szerint — közös céljaik megvalósítása érdekében közfeladatokat is ellátó, nem nyereségérdekelt társadalmi szervezet létrehozását határozták el.

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 


1. A szervezet elnevezése

VADGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TERMÉKTANÁCS

rövidített elnevezése: VADGAZDASÁGI TERMÉKTANÁCS

(a továbbiakban: Terméktanács, ill.: VTT.)

2. A Terméktanács székhelye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.

3. A Terméktanács alapításának éve: 1995.

4. A Terméktanács működése a Magyar Köztársaság területére terjed ki.

5. Jogállása: A Terméktanács az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti jogi személy.

6. A Terméktanács célja

A termékpálya hatékony működésének elősegítése, a termékpálya szereplőinek érdekegyeztetése és a megállapodások képviselete az érdekelt kormányzati szerveknél, valamint az Agrárrendtartási Tárcaközi Bizottságnál.

a.) bérvadásztatás területén és a vadhús termékpályán olyan kiegyensúlyozott piaci viszonyokat teremteni és tartósan fenntartani, amely a verseny korlátozása nélkül tompítja a szélsőséges hatások piaci következményeit.

b.) Megteremteni a tenyésztés, termelés, a feldolgozás, a kereskedelem és a fogyasztás összhangját.

c.) A jogszabályokban ráruházott teljes - bel és külpiaci szabályozási, önszabályozási és véleményezési feladatok ellátása, a szabályzók tekintetében döntés-előkészítés, indokolt esetben piaci intervenció előkészítés, különös tekintettel a belföldi piac védelmére

d.) A szélsőséges piaci helyzetek megelőzése és kiküszöbölése, az indokolatlan árverseny megakadályozása a piaci verseny alapelveinek érvényesülése mellett

e.) A vertikumot érintő export és import szabályok figyelemmel kisérése, javaslattétel azok módosítására, különös tekintettel a minőségi előírásokra

7. Fogalom meghatározások

Termelő - vadgazdálkodási tevékenységet végző -:
- aki, az adott területre vadászati joggal rendelkezik, vadgazdálkodást folytat, saját élő-lőtt vadat és vadásztatás, valamint ahhoz kapcsolódó szolgáltatást értékesít

Vadtenyésztő:

- aki apró - és nagyvad tenyésztésével foglalkozik

Vadászat szervező:

- aki külföldiek vagy belföldiek részére bérvadásztatást szervez és GM engedéllyel rendelkezik

Feldolgozó:
- aki, nemzetközileg elfogadott (EU illetőleg nemzeti listás) állategészségügyi és higiéniai minősítéssel rendelkezik. Hatósági engedéllyel vadhús feldolgozással foglalkozik és a TT minőségi feldolgozási előírásainak eleget tesz.

Felvásárló — Forgalmazó:
- aki előzetes minősítés alapján felvásárolja a lőtt vadat

- aki rendszeresen, üzletszerűen élő vagy lőtt, illetőleg feldolgozott vadhússal kereskedik és ezen tevékenységek végzéséhez szükséges feltételrendszernek megfelel.

 

II.

A TERMÉKTANÁCS FELADATAI

 


A Terméktanács koordinálja a vad tenyésztését, a bérvadásztatást, átfogja a termelési vertikum egészét a vadhústermelésen (tenyésztés, befogás, lőtt vad) a feldolgozáson és a forgalmazáson keresztül a fogyasztóig.

1.) Általános feladatai:

- Szerződéskötés az FVM miniszterrel az agrárpiaci rendtartási törvényben meghatározott esetekben és keretek között,

- Az FVM miniszterrel kötött szerződésben vállalt kötelezettségek betartása és betartatása,

- Ellenőrzi a tagok részére a Terméktanácson keresztül folyósított állami támogatások rendeltetésszerű felhasználását,

- A termelés gazdasági környezete és a piaci folyamatok figyelemmel kisérése, az azokhoz való alkalmazkodás kialakítása,

- Vadtenyésztés, vadásztatás, vadhústermelés, feldolgozás és forgalmazás értékesítés összhangjának megteremtése,

- Érdekegyeztetés és a termékpálya szereplőinek együttes képviselete,

- Javaslattétel, állásfoglalás, döntés előkészítés, döntés a vertikumot érintő szakmai, gazdasági kérdésekben.

2.) A piac területén:

- a piac, illetve ennek változásai ismeretében a termelés mennyiségének, minőségének szabályozása, összehangolása a vertikumon belül, szükség esetén önkorlátozás,

- a termékszerkezet iránti igény felmérése, meghatározása, módosítási javaslatok kidolgozása, végrehajtása,

- a bel- és külpiaci mennyiségi igények felmérése,

- árviszonyok felmérése (belföldi fogyasztói és exportpiaconként)

- áruviszonyok felmérése, belföldi fogyasztói és exportpiacok vizsgálata (fizetőképesség, magatartás, protekcionizmus stb.)

3.) A termelés és felvásárlás, feldolgozás területén:

- javaslattétel a termelés és feldolgozás mennyiségére, szükség esetén önkorlátozás bevezetése és ellenőrzése,

- a termékek minőségének meghatározása, minőségbiztosítási és tanúsítási rendszerek működésének ellenőrzése,

- önkorlátozás, kvóta bevezetése az egyes termékpálya szakaszokra,

- a genetikai alapok fenntartásának szakmai támogatása,

- a termelés és a feldolgozás közgazdasági viszonyainak elemzése,

- a gazdaságosság elemzése,

- az input árak elemzése és a szükséges lépések megtétele,

- a feldolgozás minőségi és higiéniai követelményeinek betartatása,

- a termelés területi kérdéseinek kezelése, a termelés mennyiségének és minőségének területi és szakmai elvek szerinti szabályozása.

4.) Forgalmazás szabályozás területén:

- javaslattétel és állásfoglalás a támogatás rendszerének kialakítására és működtetésére, az ár- és szubvenciós rendszerek mértékére és időtartamára, a piaci intervenció feltételeire, a kapcsolt pénzügyi és hitelpolitikára, az import szabályozására.

5.) Információ területén:

- az adatszolgáltatás rendszerének kiépítése (1. sz. melléklet)

- a piaci információk beszerzése és szolgáltatás,

- az egyes termékpálya szakasz adatairól készülő információs anyagok rendelkezésre bocsátása valamennyi adatszolgáltató, az FVM, és más hatóságok részére. (Az adatszolgáltatás valódiságáért mindenkor alapadatot adó a felelős, támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok pontatlansága esetén a szolgáltatót anyagi felelősség terheli.)

- bekapcsolódás a központi információs hálózatba.

6.) Az érdekegyeztetés területén:

A Terméktanács tagjai érdekeinek konszenzuson alapuló képviselete az alábbiakban:

- a termelés és a feldolgozás finanszírozásának elősegítése,

- a támogatási összegek és termékenkénti arányai,

- a termékek piacra juttatásának elősegítése különös tekintettel a finanszírozási feltételek kialakítására,

- a termelés és a piac egyensúlyának biztosítása,

- intervenciós beavatkozás koordinálása a végrehajtásban való közreműködés,

- a külpiaci protekcionizmus mérséklése, kompenzálása,

- a hazai termékek védelme,

- nemzetközi kapcsolati rendszer.

 

III.


A TERMÉKTANÁCS CÉLJAINAK MEGVALÓSITÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

 


A Terméktanács célját különösen a következő eszközökkel valósítja meg:

- szerződéskötés az illetékes miniszterrel és a hatóságokkal az agrárpiaci rendtartási törvényben meghatározott esetekben és keretek között, az agrárpiaci rendtartási eszközök alkalmazásával összefüggő egyes feladatok végrehajtására,

- a szerződés maradéktalan betartása és betartatása,

- a termékek mennyiségének és minőségének befolyásolása,

- termelési, forgalmazási, feldolgozási, keretek (kvóta) tagok közötti felosztása,

- javaslattétel a kormányzatnak a vadhústermelés szabályozására, mértékére és működtetésére,

- a piaci helyzettől függően tenyésztési, termelési, felvásárlási, feldolgozási, bérvadásztatási önkorlátozás bevezetése,

- a törvényi szabályozásnak megfelelően meghirdeti az árrendszerre, az árformára és mértékére vonatkozó előírásokat,

- ajánlásokat tesz közzé a minőségi paraméterekre, a minősítés rendszerére és ellenőrzésére,

- a jogszabályban ráruházott piaci szabályozás feladatok ellátása, ajánlások és jogosítvánnyal rendelkező hatóságoknak,

- a döntés-előkészítés szakaszában a termékpályát közvetlenül vagy közvetve érintő kormányzati intézkedések véleményezése,

- a piaczavaró jelenségek elkerülése céljából — szükség szerint — a külpiaci fellépés összehangolása,

- javaslattétel a hazai piac védelmét szolgáló adminisztratív intézkedésekre,

- ajánlás a támogatás rendszerére, mértékére, formájára,

- intervenciós alap létrehozása azokon a termékpálya szakaszokon, ahol a piaci viszonyok ezt szükségessé teszik (2. sz. melléklet)

- gazdálkodik a költségvetés és/vagy a tagok által rendelkezésre bocsátott pénzügyi alapokkal.

 

IV.

A TAGSÁGI VISZONY SZABÁLYOZÁSA

 

1) A tagsági viszony keletkezése

a) A Terméktanács nyitott szervezet, önkéntes belépés útján tagja lehet minden a termékpályán érdekelt – természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező- szervezet, amennyiben:

- A Terméktanács alapszabályát, etikai szabályzatát és más belső szabályzatait magára nézve kötelezőnek elfogadja, és rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges feltételekkel és engedélyekkel, és ezek másolatát felvételi kérelméhez mellékeli.

- köztartozása és TT tag felé tartozása nincs.

- A feldolgozói szekcióba jelentkező vagy átminősülő tag:

= tevékenysége megfelel az ISO 9000 szabványsorozat, illetve a Magyar Élelmiszerkönyvbe meghatározott HACCP élelmiszer- biztonsági rendszer előírásainak és ezt tanúsítvánnyal igazolja.

= ismerteti a beszerzési forrását, és kötelezettséget vállal az intervenciós alap arányos feltöltésére, 250 t/év az alap létrehozásától — 1999 évtől — kezdődően

- kötelezettséget vállal az egyszeri hozzájárulás és a tagdíj befizetésére, nevezetesen:

termelő, vadtenyésztő: 100 000 Ft

felvásárló, forgalmazó, vadászat szervező: 200 000 Ft

feldolgozó belépéskor ill. átminősítéskor: 2 000 000 Ft

továbbá írásban kéri felvételét és azt az Elnökség elfogadja.

b.) A tagfelvételt írásban kell kérni, amely a kérelem tárgyában az Elnökség legközelebbi ülésén határoz. Az Elnökség nem utasíthatja el az Alapszabályban foglalt feltételeknek megfelelő és az Alapszabályt magukra nézve kötelezőnek elismerő felvételt kérő szervezet vagy személy jelentkezését, ha megfelel az agrárpiaci rendtartás előírásainak, a Terméktanács alapszabályát és más belső szabályzatait magára nézve kötelezően elfogadja és erről írásban nyilatkozik. Az Elnökség köteles a következő Közgyűlésen bejelenteni a tagfelvételeket.

c.) Az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény értelmében a Terméktanács az agrárpiaci rendtartás eszközeinek alkalmazásával összefüggő egyes feladatok végrehajtására — miniszteri elismerés esetén — szerződés/eke/t köt az illetékes miniszterrel.

d.) A tagsági viszony keletkezésének időpontja az Elnökségi ülés napja, amelyen a felvételt (csatlakozást) megtárgyalta és elfogadta.

2.) A tagság viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik:

a.) Kilépéssel

- A Terméktanácsból a kilépés bejelentése írásban történhet.

- A felmondási idő 90 nap, amely a félév vagy az év végére szólhat.

- A kilépés elfogadása az Elnökség hatásköre.

- A kilépő tag köteles a kilépés évében a Közgyűlés által a tárgyi félévre megállapított anyagi hozzájárulást megfizetni.

b.) Kizárással

Az Elnökség minősített többséggel elrendelheti annak a tagnak a kizárását, aki (amely szervezet) írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti az Alapszabályban előírt jogi és etikai normákat, illetőleg nem teljesíti vállalt kötelezettségeit és ezzel a magatartásával akadályozza a Terméktanács céljainak elérését, különösen az illetékes miniszterrel kötött szerződéses kötelezettségekre. Az Elnökség kizárásra vonatkozó javaslata a Közgyűlés határozatának meghozatalával egyidejűleg lép életbe. A kizárt tag két évig nem létesíthet újabb tagsági viszonyt, e rendelkezés alól — indokolt esetben a Közgyűlés adhat egyedi felmentést.

Lehetősége van erre abban az esetben is, ha a tag meghatározott előnyöket vagy kedvezményeket jogosulatlanul vett igénybe, vagy magatartásával más tagot, vagy a TT kívüli versenytársát etikátlan magatartásával hátrányos helyzetbe hoz, vagy illetéktelen előnyökhöz juttat.

c.) Törléssel

Törölni kell a tagot a tagjegyzékből, jogutód nélküli megszűnése ill. tevékenység megszüntetése esetén, illetőleg a természetes személyt, ha elhalálozott. A törlést az Elnökség határozatával rendeli el.

d.) Felfüggesztés

Ha a tag, vagy a képviseletében eljáró személy írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti az Alapszabályban előírt, vagy vállalt kötelezettségeit és ezzel a magatartásával akadályozza a TT. céljainak elérését, az Elnökség a tag tagsági viszonyát legfeljebb egy évre felfüggesztheti.

3.) A tagok jogai:

- A Terméktanács tagjai közreműködésüket személyesen vagy képviselőjük útján gyakorolják. Egy képviselő csak egy képviseleti jogosítvány alapján járhat el,

- A tag joga részt venni — az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően — a Terméktanács tevékenységében,

- A tagot megilleti a választás joga a terméktanács tisztségviselőire, a választhatóság joga a Terméktanács szervezeteinek tisztségeire,

- A választott tisztségek betöltésének joga a tagok, illetve képviselőjüket személyében illeti meg. A választott tisztségek betöltésének joga a képviseleti jogosultság megszűnésével megszűnik,

- A tagokat a döntések kialakításában egyenlő szavazati jog illeti meg,

- A tagoknak joguk van a tisztségviselőket megválasztani, a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, indítványokat, javaslatokat előterjeszteni és szavazni,

- a tagok választhatók az Elnökségbe,

- meghatározott esetekben javaslatokat tehet, kezdeményezheti a Terméktanács testületi üléseinket összehívását,

- információt kérhet a Terméktanács tevékenységéről, valamint az illetékességbe tartozó kérdésekről,

- élhet a Terméktanács által kötött szerződésekből eredő előnyökkel, amennyiben a szerződéssel feltételeket magára nézve elismeri és betartja,

- véleményt nyilváníthat a Terméktanácsot és tagjait érintő kérdésekben,

- joga van a Terméktanács információs, érdekvédelmi és tanácsadói szolgáltatásainak igénybevételére, a tagok jogainak védelmét szolgáló lépések megtételére, a szakmai érdekek védelmére.

4) A tagok kötelezettségei

- a Terméktanács és a miniszter közötti szerződésben foglaltak végrehajtása és kötelező érvényű betartása,

- a Terméktanács Közgyűlése és Elnöksége által hozott határozatok betartása teljesítése,

- tagsági díj és hozzájárulás megfizetése,

- a Terméktanács működésének elősegítése,

- a megbízható és anyagi felelősségteljes adatszolgáltatás biztosítása, korrekt részvétel a TT információs rendszerében, ennek érdekében a vonatkozó szabályzatban előírtak szerinti módon és ütemezésben adatszolgáltatás teljesítése

- részvétel a Terméktanács mindazon tevékenységében, amiket elvállaltak,

- a TT alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglaltak maradéktalan betartása ill. üzleti kapcsolatán keresztül más gazdálkodó szervezetekkel történő betartatása.

5) A tagdíj mértéke

A tagdíj mértékét a Közgyűlés évente határozza meg az éves költségvetéssel egyidejűleg.

A tagdíj alaptagdíjból és forgalomarányos tagdíjból tevődik össze és amelynek megfizetése az alábbiak szerint esedékes:

- az alaptagdíj január 31-ig,

- a forgalomarányos tagdíjat a tagok kötelesek a tárgyév május 31-ig átutalni a Terméktanács bankszámlájára.

Azok, akik év közben válnak a Terméktanács tagjaivá, időarányos tagdíjat tartoznak fizetni.

Az alaptagdíjat minden tag köteles megfizetni.

A forgalom utáni tagdíj az alábbiak szerint kerül megfizetésre:

- termelő: a bérvadászat, vadhús értékesítés, élő vad eladás és vad származékok (agancs, melléktermékek stb.) valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ÁFA nélkül számított bruttó forgalom után,

- vadászat szervező: vadásztatás szervezéséből származó ÁFA nélküli számított bruttó forgalom után,

- a feldolgozó: a belföldön vásárolt lőtt vad és import esetén azok teljes súlya alapján,

- felvásárló, forgalmazó: az általa forgalmazott lőtt vad súlya alapján.

Minden tag a legnagyobb bevételt biztosító tevékenysége alapján kerül besorolásra, és ezután fizeti meg a forgalom utáni hozzájárulást (tagdíjat) amely nem zárja ki, hogy érdekeltsége esetén több szekció munkájában is részt vegyen.

 

V.

A TERMÉKTANÁCS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE.

 

 

A Terméktanács szervezetei

- Közgyűlés

- Elnökség

- Ellenőrző Bizottság

- Szakbizottságok

- Titkárság

 

1.) KÖZGYŰLÉS

1.1. A közgyűlés a Terméktanács legfőbb teljes hatáskörű szervezete, amely a tagok összességéből áll.

1.2. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni továbbá, ha azt a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri a Terméktanács elnökétől.

Kötelező a Közgyűlés összehívása továbbá akkor is, amikor a Terméktanács működését és célját alapvetően érintő, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdések miatti sürgős döntések ezt szükségessé teszik.

1.3. A Közgyűlés összehívásáról a Terméktanács elnöke gondoskodik A meghívókat az ülés előtt legalább 15 nappal kell megküldeni. A meghívónak tartalmaznia kell a gyűlés napirendjét, helyét és időpontját. A Közgyűlést az elnök vezeti.

1.4. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A TT. Minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

1.5. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést -amennyiben a meghívóban szerepel - egy órán belül ismét összehívható. Az eredeti napirendben szereplő kérdésekkel ismételten összehívott Közgyűlés – tekintet nélkül a megjelentek számára - határozathozatalra jogosult.

1.6. A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A jelenlévő tagok több mint 2/3-ának javaslatára az Elnök titkos szavazást is elrendelhet.

A Közgyűlés döntéseinél biztosítja a termékpálya a résztvevőinek egyenlő szavazati jogát és döntéshozatalnál a fogyasztók érdekképviselőinek tanácskozási jogot biztosit.

A tagok jogaikat személyesen ill. meghatalmazott képviselő útján gyakorolják azzal, hogy egy képviselő csak egy jogosítvány alapján járhat el.

1.7.A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megtárgyalt napirendet, a hozott határozatokat, a szavazásra jogosultak nevét (jelenléti ívet).A hozott határozatokat a Határozatok Tárába kell nyilvántartani. A jegyzőkönyvet két tagnak kell hitelesíteni. A hitelesített jegyzőkönyvet minden tagnak meg kell küldeni.

1.8. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre

a) A TT Alapszabályának megállapitása, módosítása.

b) A TT Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, módosítása.

c) Az Elnök megválasztása és visszahívása, az Elnökség létszámának és szakmai összetételének meghatározása,

d) Az Ellenőrző Bizottság megválasztása, döntés a felmentésükről.

e) Az Etikai Bizottság Elnökének megválasztása és döntés a felmentéséről

f) Az agrárpiaci rendtartási törvény alapján a felsőbb szervekkel, hatóságokkal történő szerződések előzetes jóváhagyása.

g) A TT költségvetésének elfogadása.

h) A tagdíj mértékének megállapítása.

i) A TT termékpálya szakaszaira önkorlátozás meghatározása, eszközrendszerének megállapítása.

j) Döntés más szervezethez történő csatlakozásról vagy onnan való kilépés elhatározásáról.

k) Az elnökségi és az ellenőrző bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása.

l) A zárt ülés és a titkos szavazás elrendelése.

m) Az Elnökség és Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadása

n) A terméktanács megszűnésének kimondása és ez esetben a meglévő vagyonról

való döntés

o) Tag kizárása.

 

2.) ELNÖKSÉG

A Terméktanács operatív döntéshozó, irányító testülete, a legfeljebb 11 tagból álló Elnökség, aki munkájáért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

2.1. Tagjai: a VTT Elnöke valamint termékpálya szakaszokat, tevékenységeket képviselők, az alábbiak szerint:

- Termelői, vadtenyésztő képviselet: 3 fő

- Vadászat szervező képviselet: 3 fő

- Feldolgozói, forgalmazó képviselet: 3 fő

2.2 A TT elnökét a közgyűlés választja, az elnökségbe delegált tagokat az egyes szekciók választják - három éves időtartamra.

Az elnök visszahívása a közgyűlés kizárólagos hatásköre, az elnökség tagjainak visszahívására a delegáló szekciók jogosultak.

2.3 Az elnökség szükség szerint, de legalább évente három alkalommal ülésezik.

Az elnökségi ülésen állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az Ellenőrző Bizottság elnöke az Etikai Bizottság elnöke és a Titkárság vezetője.

Az Elnökség üléseire meghívja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőjét, ill. adott napirendi pontban érintett képviselőjét.

2.4 Az elnökség akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

2.5 Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A tagsági viszony felfüggesztéséhez a minősített -2/3-os- szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

2.6 Az elnökség üléseit az elnök vezeti. Az elnökség üléseiről emlékeztetőt kell készíteni és azt a tagoknak meg kell küldeni.

2.7. Az elnökség éves munkaterv alapján dolgozik.

2.8. Az elnökség tagjainak tiszteletdíját a közgyűlés állapítja meg. Az elnök, valamint a titkárság alkalmazottjainak javadalmazását, költségtérítését az elnökség határozza meg.

2.9 Elnökség hatásköre és eszközrendszere.

a. két közgyűlés közötti időszakban irányítja a terméktanács tevékenységét,

b. ellátja a terméktanács képviseletét,

c. részt vesz az agrárpiaci rendtartási törvényben meghatározott feladatok ellátásában, a Tárcaközi Bizottság

munkájában.

d. Dönt a hatáskörébe tartozó, ill. a közgyűlés által hatáskörébe utalt ügyekben.

e. Dönt a tagfelvételről és a tagsági viszony felfüggesztéséről.

f. A Terméktanácshoz tartozó szerződésszegés esetén a szankciók alkalmazásáról való döntés.

g. A termelés és piac egyensúlyának biztosítása, a szélsőséges helyzetek megelőzése és kezelése érdekében:

h. Információt nyújt, helyzetértékeléseket, ajánlásokat készít egyrészről a terméktanácsba tartozó, másrészt az irányító szervezetek részére.

i. Megállapodásokat készít elő és a közgyűlés felhatalmazása alapján — az agrárpiaci rendtartási törvény keretei között — szerződést köt a hatóságokkal.

j. A jogalkotás folyamatában véleményezi a vertikumot érintő jogszabály-tervezeteket.

k. A terméktanács működésének segítése érdekében — szükség szerint — munkabizottságot hoz létre és működteti

l. Gondoskodik a Terméktanács Titkárság vezetőjének kiválasztásáról, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

m. Jóváhagyja a Titkárság ügyrendjét.

n. Beszámoltatja a titkárt a titkárság munkájáról.

o. Gondoskodik a TT. bírósági nyilvántartásba vételérők, illetve törléséről.

2.10. Az Elnök feladat és hatásköre

a) szervezi és irányítja az elnökség munkáját.

b) összehívja és vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseit

c) gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatainak érvényesítéséről, végrehajtásáról, és ennek kapcsán meghatározza a titkár feladatait,

d) a TT általános képviseletére jogosult, szükség szerint meghatározott céllal a képviseleti jogát átruházhatja az elnökség tagjára, titkárra.

e) A TT elnöke egy személyben ír alá. Más képviseletre jogosult személyek csak ketten együtt írhatnak alá, az Elnök vagy az elnökség felhatalmazása alapján.

 

3.) ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

3.1.Ellenőrző Bizottságot kötelező megalakítani és működtetni.

3.2.A Ellenőrző Bizottság egy elnökből és két tagból álló testület. Tagjait a közgyűlés választja három évi időtartamra.

a) Az Ellenőrző Bizottság közvetlenül a Közgyűlésnek van alárendelve és annak évente beszámolási kötelezettséggel tartozik.

b) Tagjai sorából elnököt választ, ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

c) Feladata a terméktanács törvényes működésének, gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek keretében bármely szervezettől adatokat, felvilágosításokat kérhet és a terméktanács minden iratát megvizsgálhatja.

 

4.) ETIKAI BIZOTTSÁG

4.1. A TT. Céljainak megfelelően a tagok közössége által elvárható tisztességes verseny, üzleti magatartás érvényesítése érdekében az Etikai Kódexet a TT. Közgyűlése hagyja jóvá.

4.2. Az etikai bizottság elnökét a Közgyűlés választja és megbízatása 4 évre szól. A tagokat az etikai ügynek megfelelően az adott szekcióból az Etikai Bizottság Elnöke által felkért személyek alkotják.

4.3. Az etikai bizottság az eljárást kérelemre - a TT. testületi szervei vagy tisztségviselőinek kezdeményezésére - indítja meg.

4.5. Az etikai Bizottság eljárási szabályait az Etikai Kódex határozza meg.

 

5.) ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK

A TT. Közgyűlése és Elnöksége állandó és eseti bizottságok megalakításával segítheti a TT. céljainak elérését és feladatai ellátását. Működésükre vonatkozó részletes szabályokat az Elnökség határozza meg.

5.1. A TERMÉKTANÁCS ÁLLANDÓ SZAKMAI szervezetei (szekciók)

Termelő, vadtenyésztő szekció

Vadászat szervező szekció

Feldolgozó, forgalmazó szekció

5.1.1. A szekciók működése, feladata- és hatásköre

a. A szekciókat tagjai által 3 évre választott elnökségek illetve elnökök vezetik és képviselik.

b. A szekciókat a Terméktanács tagjai oly módon alkotják, hogy tevékenységük jellege szerint írásban kinyilvánítják az abban való részvételüket.

c. A terméktanács tagjai egy időben több szekció munkájában is részt vehetnek.

d. A szekciók tagjaik érdekérvényesítésére tagozatokat hozhatnak létre.

e. A szekciók a TT elnökségébe 3-3 főt delegálnak, amelyből 1 fő a szekció elnöke.

5.1.2. A szekciók működési rendjét- figyelemmel a TT Alapszabályában és Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakra – maguk alakítják ki.

5.1.3. A szekciók az általuk javasolt és az Elnökség által elfogadott éves munkaterv alapján végzik munkájukat, amelyről az éves rendes Közgyűlésen kötelesek beszámolni.

 

6. A TITKÁRSÁG

A titkárság a TT. ügyintéző szervezete. Előkészíti a testületi szervek döntését és végrehajtja azok határozatait.

6.1 A Titkárság az Elnökség által meghatározott feladatokat látja el a jóváhagyott ügyrend keretei között.

6.2 A Titkárságot az Elnökség által kinevezett Titkár irányítja. A Titkár az ügyrendben meghatározott képviseleti, kiadmányozási és utalványozási jogkörrel rendelkezik.

6.3 A Titkár beszámolási kötelezettséggel tartozik a Titkárság munkájáról az Elnökség előtt.

6.4 A titkár feladata:

a) folyamatos kapcsolattartás a terméktanács tagjai és más intézmények között, az adatgyűjtés és az információáramlás biztosítása.

b) Határozatok tárának vezetése.

c) A terméktanács működése tárgyi feltételeinek biztosítása.

d) A közgyűlés, elnökségi ülés és a bizottságok üléseinek előkészítése.

 

VI.

A TERMÉKTANÁCS GAZDÁLKODÁSA

 


1.) A Terméktanács non-profit szervezetként - a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló jogszabályok keretei között – éves költségvetés alapján gazdálkodik a mindenkori pénzügyi és számviteli szabályok megtartásával a közgyűlés határozata alapján.

Tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a TT. tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

2.) A Terméktanács bevételei:

- tagdíjak

- hatóságok (más szervezetek) által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök az agrárpiaci rendtartási törvény alapján

- a közös kockázatviseléséhez kapcsolódó befizetések

- adományok

- pályázatokon nyert összegek

- alapszabályszerű tevékenységből befolyó bevételek

3.,) A TT. az agrárpiaci rendtartás keretei között nyújtott támogatás kiegészítésére saját pénzügyi alapot hozhat létre illetve kockázati alap létrehozását határozhatja el: pl.: intervenciós alap.

4.) A terméktanács nyereséget nem képez. Az éves bevételek költségfelhasználáson felüli részét a következő évi feladatok megvalósítására fordítja, a közgyűlés döntése szerint.

 

VII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK


1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény, az Agrárpiaci Rendtartásról szóló 1993 évi VI. tv, valamint a Terméktanácsok miniszteri elismeréséről szóló 11/1993. (III.24.) FM rendelet előírásai az irányadók

2.) A Terméktanács törvényességi felügyeletét a Pest megyei Főügyészség gyakorolja.

3.) A terméktanács megszűnése esetén a vagyonát a hitelezők kielégítése után a tagok között fel kell osztani az utolsó év befizetése arányában.

Az intervenciós alap felosztása kizárólag a létrehozás arányában lehetséges.

Az Alapszabály a Közgyűlés jóváhagyásával lép hatályba. Az Alapszabály szerves része a mellékelt alapítói névjegyzék.

Gödöllő, 2002. 04. 04

 

 

1. számú melléklet:

 

Intervenciós — alap képzés.

A terméktanács indokolt esetben meghatározott termékpálya szakaszra a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter, Pénzügy Miniszter, Gazdasági Miniszter jóváhagyásával intervenciós alapot hozhat létre és működtethet.

Az alapot létrehozó szekció tagjai döntenek — a feltöltés mértékéről, esetleges szüneteltetéséről, lekötéséről, piaci zavar esetén a felhasználás módjáról, működéséről, megszűnés esetén a visszatérítésről — a mindenkor vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

Az intervenciós alapot mindenkor elkülönített számlán kell kezelni, a befizetett összeg és annak kamatait tagonként kell nyilvántartani.

A terméktanács intervenciós alapképzést és működési feltételeit külön szabályzat tartalmazza, amely az alapszabály elválaszthatatlan részét képezi.

 

2. számú melléklet


Információs rendszer, adatszolgáltatás működési rendje

Az információs rendszer célja: a terméktanács tagjainak olyan adatszolgáltatási rendszere, melyen keresztül az egyes termékpálya szakaszokon mozgó árú (termék) mennyiségben és értékben nyomon követhető. Alkalmas havi, negyedéves, féléves, éves összesítő jelentések elkészítésére, különböző típusú támogatások terméktanácsi igazolásának kiadására.

Adatszolgáltatás rendje:

A terméktanács titkársága a kapott adatokat nyilvántartja, szükség szerinti időszakonként összesíti a terméktanácsnak és az egyes miniszterrel, ARH elnökével, az évenként kötendő szerződésben foglaltak szerint. Az évenkénti támogatási törvény mellékleteiben meghatározottak szerint a titkárság összesíti az adatokat és jelentést meghatározott formában és időben ARH, APEH stb. részére megküldi.

Tagi kötelezettség:

A terméktanács tagjai anyagi felelősséggel tartoznak az adatszolgáltatás pontosságáért különösen a támogatások terméktanácsi igazoltatása esetén. Szándékos megtévesztő adatszolgáltatás és az időbeni adatszolgáltatás elmulasztása az érintett tag tagsági viszonyának felfüggesztését ill. kizárását vonja maga után.

Terméktanács elérhetősége:

Telefon: 06-28-421-922 Mobil tel.: 06-30-944-55-34.

Elnök: Balsay Miklós

Titkár: Dr. Pacs István

E-mail: vadtt@invitel.hu