66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet
az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról


Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 2., 5. és 20., valamint 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) képesített vadhúsvizsgáló: az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 853/2004/EK rendelet) 3. melléklete IV. szakasza I. fejezetének 2. pontja szerint képzett személynek minősülő személy, aki részt vett az erre a célra meghirdetett elméleti és gyakorlati képzést nyújtó tanfolyamon, a tananyagból eredményes vizsgát tett, erről megfelelő igazolással rendelkezik, és akit az illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás) nyilvántartásba vett,
b) vad-kísérő jegy: a nagyvad megjelölésére szolgáló, vízhatlan, papírból készült, a melléklet szerinti formában kiállított nyomtatvány,
c) másodlagos húsvizsgálat: a hatósági állatorvos vagy a jogosult állatorvos által már megvizsgált és fogyasztásra alkalmasnak minősített (megjelölt) hús ellenőrzése.
(2) E rendelet tekintetében az európai élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet fogalommeghatározásait megfelelően alkalmazni kell.
2. § Tiltott módon forgalomba hozottnak minősül az az állati eredetű élelmiszer, amelyet közfogyasztásra
a) állat-egészségügyi határállomás megkerülésével harmadik országból kereskedelmi vagy egyéb célra hoztak be,
b) állat-egészségügyi zárlati intézkedés megszegésével forgalmaznak,
c) e célra nem engedélyezett helyen és módon állítottak elő vagy ilyen helyen hoztak forgalomba,
d) a kötelezően előírt élelmiszer-higiéniai vizsgálat elmulasztásával szándékoznak értékesíteni, vagy
e) az eredet, illetve a húsvizsgálat hitelt érdemlő igazolásának hiányában forgalmaznak.
3. § (1) Az élelmiszer-forgalmazás során a hatósági állatorvos és a jogosult állatorvos élelmiszer-biztonsági ellenőrzése a származásra, eredetre és az állati eredetű élelmiszerek fogyasztásra való alkalmasságának elbírálására terjed ki.
(2) A hatósági állatorvos, illetve a jogosult állatorvos szükség szerint további kiegészítő vizsgálatra térítésmentesen mintát vehet.
(3) Az ellenőrzés tényét az élelmiszer-birtokosnál írásban kell rögzíteni. Amennyiben súlyosabb vagy ismétlődő hiányosság tapasztalható, minden részletre kiterjedő jegyzőkönyvet kell készíteni. A fogyasztásra alkalmatlan, romlott, szennyeződött vagy bármely más okból a fogyaszthatóság szempontjából kifogásolható állati eredetű élelmiszert le kell foglalni, forgalmazását meg kell tiltani és a forgalomból ki kell vonni, továbbá megjelölve el kell különíteni és a külön jogszabályban előírtak szerint ártalmatlanítani kell.
(4) Az élelmiszer-birtokos köteles gondoskodni a lefoglalt élelmiszer szakszerű, elkülönített és biztonságos megőrzéséről, a kiegészítő vizsgálat és az ártalmatlanítás helyére történő szállításáról. Az élelmiszer-birtokos a hatósági állatorvos, illetve a jogosult állatorvos határozatban foglalt intézkedésének köteles eleget tenni.
4. § (1) Az eljáró hatósági állatorvos, állomás, illetve jogosult állatorvos az állat-egészségügyi ellenőrzés megállapításai alapján - további vizsgálat nélkül - határozattal lefoglalja és ártalmatlanításra utalja az állati eredetű élelmiszert, ha
a) tiltott módon hozták forgalomba,
b) hamisított vagy a fogyasztót félrevezető módon forgalmazták,
c) nagyfokú érzékszervi elváltozást mutat,
d) fogyaszthatósági határideje lejárt, vagy
e) minőségmegőrzési ideje lejárt.
(2) Az eljáró hatósági állatorvos, állomás, illetve jogosult állatorvos az állati eredetű élelmiszer forgalmazását felfüggeszti, és kezdeményezi a forgalmazóhely működési engedélyének visszavonását, illetve bezáratását, ha az üzemeltető az adott forgalmazóhelyre vonatkozó működési engedéllyel nem rendelkezik, vagy az állati eredetű élelmiszert tiltott módon forgalmazza.
5. § A díjköteles másodlagos húsvizsgálatot - két hónapot meghaladó belföldi tárolás esetén - a hús és húskészítmény közvetlen fogyasztói forgalomba bocsátása vagy az élelmiszer-ipari célú felhasználás előtt kell végezni. Nem minősül másodlagos húsvizsgálatnak a kiskereskedelmi forgalmazó vagy a vendéglátó, közétkeztető, hidegkonyhai felhasználó helyén végzett ellenőrzés. Nem kell elvégezni a másodlagos húsvizsgálatot a vákuumcsomagolt vagy egyéb friss hús esetén, ha a sertéshús hat napnál, a szarvasmarha- és borjúhús tizenöt napnál nem régebbi, azt megfelelően hűtve tárolták, szállították, és külső szennyeződéstől mentes.
6. § (1) Vadhúsvizsgáló képesítést a vadbegyűjtő hely üzemeltetője, a hivatásos vadász és a vadász szerezhet.
(2) A képesített vadhúsvizsgálók képzése hatósági szakképzésnek minősül. A tanfolyamon való részvétel alapkövetelménye középfokú végzettség és állami vadászvizsga megléte vagy a hatósági állatorvos felügyelete alá rendelt kisegítők külön jogszabályban meghatározott szakképzési követelményeinek teljesítése.
(3) A képesített vadhúsvizsgálók képzésének szervezője az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat), amely a szakmai képzést az Országos Magyar Vadászkamarával (a továbbiakban: vadászkamara) egyeztetve végzi. Az oktatásra a Szolgálat és a vadászkamara által kijelölt személyek jogosultak. A vizsgabizottság tagjai: az Állategészségügyi Szolgálat képviseletében 2 fő, a vadászterület szerint illetékes vadászati hatóság és a vadászkamara képviseletében 1-1 fő.
(4) A képesített vadhúsvizsgálók képzésének írásos tananyaga a vadászkamara területi szervezeténél szerezhető be.
(5) A képesített vadhúsvizsgálót az illetékes állomás nyilvántartásba veszi. Az állomás a képesített vadhúsvizsgálókra vonatkozó előírások megsértése esetén a képesített vadhúsvizsgálót nyilvántartásából törli.
(6) A 853/2004/EK rendelet 3. melléklete, IV. szakasza, II. fejezete 4. pontjának a) és b) alpontja szerinti nyilatkozattételi, illetve tájékoztatási kötelezettségnek a képesített vadhúsvizsgáló vad-kísérő jegy kiállításával tesz eleget.
7. § Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételekről szóló egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről, valamint a 89/662/EGK, a 92/118/EGK tanácsi irányelv és a 95/408/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2004. április 21-i 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti:
a) a vadon élő állat és a tenyésztett vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM rendelet,
b) a vadon élő állat és a tenyésztett vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM rendelet módosításáról szóló 7/2005. (II. 4.) FVM rendelet,
c) a tojástermékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 23/2002. (IV. 5.) FVM rendelet,
d) a halászati termékek termelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 40/2002. (V. 14.) FVM rendelet,
e) a trichinella fertőzésre fogékony állatok friss húsának trichinella vizsgálatáról szóló 69/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet,
f) a friss baromfihús előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 70/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet,
g) a friss hús előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 100/2002. (XI. 5.) FVM rendelet,
h) a friss hús előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 100/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosításáról szóló 118/2004. (VII. 12.) FVM rendelet,
i) a húskészítmények és egyes egyéb állati eredetű termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 20/2003. (II. 28.) FVM rendelet,
j) a hús-, húskészítmény-forgalmazás rendjéről, feltételeiről és állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 79/2003. (VII. 7.) FVM rendelet,
k) meghatározott vízi járművek fedélzetén kezelt halászati termékekre vonatkozó alapvető élelmiszer-higiéniai feltételekről szóló 23/2004. (III. 2.) FVM rendelet,
l) a tengeri puhatestű állatok tenyésztésének és élve történő forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 80/2004. (V. 4.) FVM rendelet,
m) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú mellékletének második része.
(2) Az 1. § (1) bekezdésének c) pontja és az 5. § 2007. január 1-jén hatályát veszti.

Melléklet a 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelethez